ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ)

Back
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

FOR FURTHER ENQUIRY AND INFORMATION:

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

MSIL (Mysore Sales International Limited)

MSIL House, 36 Cunningham Road, Bangalore – 560 052
 Phone : 080-22257237
 Fax : 080-22352559
 Email : msil.chitfund@msilonline.com

ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್‍ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MSIL)

ಎಂಎಸ್‍ಐಎಲ್ ಹೌಸ್, 36,ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು : 560 052
 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22257237
 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-22352559
 ಇಮೇಲ್ : msil.chitfund@msilonline.com

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS