ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ)

Back
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು
ಫೋಟೋ
ಅಧಿಕೃತ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1

C. Puttarangashetty, MLA

Chairman 

    Mysore Sales International Ltd. “ MSIL House” No.36, Cunningham Road Bangalore-560 052 Off: 22280634 / 22386414
2

Shri Manoj Kumar,IFS

Managing Director

     Mysore Sales International Ltd. “ MSIL House” No.36, Cunningham Road Bangalore-560 052 Off:22255414 
3 Dr. J. Ravishankar, IAS, Independent Director      Excise Commissioner, Officer of the Excise Commissioner, 2nd Floor, TTMC A Block, BMTC Building, Shanthinagar, Bengaluru - 560 027 Off: 22220302
4 Smt Gunjan Krishna, IAS Director      Commissioner for Industrial Development and Director of Industries & Commerce, Khanija Bhavan, South Block, 2nd Floor, Race Course Road, Bangalore-560 001 Off: 22386796
5 Dr. Sateesha B.C, IAS Director     Managing Director to KSIIDC Ltd.Khanija Bhavan, 4th Floor,East Wing 49, R.C.Road,Bengaluru – 560 001 Off:22258609
6 Shri Nitish K IAS Director   Deputy Secretary to Govt. (B &R), Finance Department, No.249, 2nd Floor, Vidhana Soudha, Bengaloru – 560 001 Off: 22258973
7 Shri R Ramesh Independent Director   Technical Cell, Commerce & Industries, Vikasa Soudha, Bengaloru – 560 001 Off: 22034284 / 22034285
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS